درس چهارم:(حِوارٌ بَيْنَ وَلَدَيْنِ) ، سرفصل آموزشی 3 حل تمارین کتاب:درس ۴