درس اول : (قيمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ) ، سرفصل آموزشی 8 ترجمه و یادآوری قواعد درس ۱ قسمت ۳
تکمیل
درس دوم:(جَواهِرُ الْکَلامِ، کُنوزُ الْحِکَمِ و کَنْزُ النَّصيحَةِ) ، سرفصل آموزشی 1 قواعد:کلمات پرسشی ( هَل و اَ )