درس اول : (قيمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ) ، سرفصل آموزشی 5 ترجمه و یادآوری قواعد درس ۱ قسمت ۲
تکمیل
درس اول : (قيمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ) ، سرفصل آموزشی 7 قواعد:علامت اسم های جمع و اسم های اشاره به جمع