درس اول : (قيمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ) ، سرفصل آموزشی 2 ترجمه و یادآوری قواعد درس ۱ قسمت ۱
تکمیل
درس اول : (قيمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ) ، سرفصل آموزشی 4 قواعد:اسم های اشاره برای مثنی